Pontes Coevorden  De Krulekoare Hoogeveen  ‘t Boemeltje Meppel  De Vuurtoren Emmen  De Arkel Assen  Altiband Meppel De baten van 2018 komen ten goede aan de onderstaande Organisaties
HOOFDSPONSOR

Art. 1

Het Zwaagstra Toernooi kent 5 categorieën namelijk: recreanten-libre, recreanten-driebanden-klein,

senioren-libre, senioren-driebanden-klein en senioren-driebanden-groot.


Art.2:

In de eerste ronde worden de drietallen van de libre-senioren categorie ingedeeld in twee groepen. De eerste

groep met drietallen met een totaal moyenne boven 8.00 en de tweede groep met drietallen met een totaal

moyenne tot 8.00. Echter een libre-speler met een moyenne van 6.00 en hoger wordt verplicht om, i.p.v.

libre te spelen, te gaan bandstoten. Indien een speler een officieel gemiddelde bandstoten heeft, zal dít

bindend zijn.In alle andere gevallen zal de wedstrijdleiding een aar.fial vaststellen. Andere categorieën loten

per poule.


Art.3:

De eerste ronde wordt gespeeld in poules. In deze ronde worden teams van eenzelfde vereniging zoveel

mogelijk gescheiden. In een poule speelt elk team 2 wedstrijden, verdeeld over 2 avonden of middagen.


Art.4:

De nummers 1 en 2 van een poule gaan door naar de knock-outronde. Indien nodig zal ook de beste

verliezer doorgaan om zo snel mogelijk 32, 16 of 8 teams over te houden. Hierbij zal de regel van

toepassing zíjn dat een team in hetzelfde toernooi slechts eenmaal als beste verliezer mag doorgaan.


Art.5:

In de finale treden de laatst overgebleven twee teams aan in de strijd om te titel. De hoofdprijzen bestaan

uit wisseltrofeeën, die eigendom blijven van de organisatie en door de winnaars het volgende jaar weer

moeten worden ingeleverd.


Art.6:

Alle te spelen partijen worden met "handicap" gespeeld, volgens de intervallen zoals die gelden bij de

K.N.B.B. Indien een team/speler bij meerdere bonden speelt geldt het K.N.B.B.-Moyenne.


Art.7:

De teams mogen worden samengesteld naar eigen inzicht, d.w.z. dat de teams van een vereniging niet naar

rato van het gemiddelde behoeven te worden geformeerd. De opstelling van elk drietal dient wel te

geschieden in volgorde van hun algemeen moyenne, de speler met het hoogste gemiddelde krijgt het

rangnumrmer één, enz.


Art.8:

Elk drietal mag bestaan uit drie vaste spelers. Het team kan verder worden aangevuld met maximaal vier

reserve spelers. Deze reserve spelers mogen wel deel uitmaken van een ander team als vaste speler. Een

vaste speler mag uiterlijk tweemaal bij een ander team als reservespeler staan.

De als reserve opgegeven speler mag alleen invallen bij het team waarbij hij/zij ook als reserve speler

is opgegeven.

De teamsamenstelling geschiedt vöör aanvang van de eerste partij volgens moyenne. Indien men mee wenst

te doen met driebanden-groot en men heeft geen officieel gemiddelde, dient men 70 % te nemen van het

driebanden-klein moyenne.


Art.9:

De speler met het laagste moyenne van een team mag een dubbele partij spelen. De dubbelpartij wordt

1 interval hoger gespeeld, waarbrj het aantal te maken caramboles bepalend is voor de teamsamenstelling.


Art. 10:

De wedstrijdpunten worden zowel bij de senioren als bij de recreanten verdeeld volgens het Belgische

Systeem.


Art. 11:

De wedstrijden worden geleid door de wedstrijdleiding.


Art.12:

De inschrijvingen worden door de wedstrijdleiders gezamenlijk gecontroleerd/geaccepteerd. Hierbij zijn de

moyennes, behaald in de eerste helft van de competitie in het huidige seizoen, bepalend. Bij eventueei

ontbreken hiervan geldt het gemiddelde van de persoonlijke kampioenschappen. Spelers met minder dan 5

wedstrijden achter hun naam in de competitie en spelers die niet in competitieverband spelen worden geacht

nieuwe spelers Íe zíjn, achter hun naam komt een N.


Art. 13:

De moyennes van deze nieuwe spelers worden na 2-4-6 partijen gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd.


Art. 14:

indien bij het verspelen van de poules één van de teams niet aanwezig is, zal eventueel in overleg, getracht

worden een nieuw rooster op te stellen. Indien dit niet mogelijk is, beslissen de wedstrijdleiders van die

Afdeling.


Art. 15:

De partijen beginnen 's avonds om 19.00 uur. De recreanten spelen 's middags om 13.00 uur.


Art. l6:

De wedstrijdformulieren dienen 's avonds of 's middags, volledig ingevuld, in het kastje “Tellijsten"

in het bargedeelte te worden gedeponeerd.


Irrt.17:

Protesten moeten op het wedstrijdformulier worden vermeld en ingeleverd worden bij de wedstrijdleiding.


Art. 18:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.


Voor nadere informatie over de inschrijving, deelname en wedstrijden kunt u contact opnemen met:


Chris van der Straat, hoofd wedstrijdleiding

Telefoon: 0528 278365

E-mailadres : biljartenvoorgoededoelen@gmail. com


Wedstrijdreglement van de Stichting Biljarten Voor Goede Doelen